NZa heeft nieuwe regels over de zorginkoop gepubliceerd


Terug naar Nieuws
NZa heeft nieuwe regels over de zorginkoop gepubliceerd

Utrecht, 6 augustus 2015.

De NZa probeert met de 'Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw' (kenmerk: TH/NR-005) het zorginkooppproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars transparanter te maken. Deze regeling gaat op 1 januari 2016 in. Dat betekent dat de regels gelden voor de zorginkoop voor 2017.

Verder heeft de NZa op 6 augustus jl. het Consultatiedocument 'Contracteerproces eerstelijnszorg' gepubliceerd, waarin in concept een overzicht wordt gegeven van de verschillende soorten contracten in de eerstelijns zorg. 

De nieuwe regeling is het vervolg op de Good Contracting Practices (GCP’s) die de NZa in 2010 en 2014 heeft uitgebracht nadat er door zorgaanbieders veel klachten waren geuit over het zorginkoopproces. In deze GCP’s zijn aanbevelingen opgenomen om het zorginkoopproces soepeler te laten verlopen, waarvan een deel gaat over de transparantie van het proces. Een aantal GCP’s is omgezet in een door de NZa handhaafbare regeling. Met deze regeling wordt het zorginkoopproces deels gereguleerd. Overigens geldt dit alleen voor zorg die onder de werking van de Zorgverzekeringswet en dus onder de basisverzekering valt.

Bepaald is o.a. dat het zorginkoopbeleid en de procedure uiterlijk per 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de zorg wordt ingekocht bekend moet worden gemaakt aan de zorgaanbieders. Zo moet de zorgverzekeraar informatie verstrekken over de verschillende fases van het proces, de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar, het te voeren kwaliteitsbeleid, de minimale contractseisen die worden gesteld en of er ruimte is voor een innovatief aanbod en zo ja, welke eisen daaraan worden gesteld. De zorgverzekeraar moet voldoende beschikbaar zijn tijdens het inkoopproces, de zorgaanbieder moet voldoende tijd hebben voor het bestuderen van het beleid en het proces en voor het stellen van vragen, en wijzigingen in het beleid moeten tijdig worden kenbaar gemaakt. De NZa controleert of partijen zich houden aan de regeling.

In het Consultatiedocument ‘Contracteerproces eerstelijnszorg’ wordt o.a. uiteengezet welke regels de NZa vanaf 2016 aan het contracteerproces stelt en welke rol zij in het contracteerproces heeft. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van verschillende contractvormen waarin meer ruimte is voor specifieke onderwerpen en omstandigheden dan in standaardcontracten. Deze inventarisatie is tot stand gekomen op basis van input uit bijeenkomsten met zorgaanbieders en hun vertegenwoordigers die de NZa dit jaar hebben georganiseerden gesprekken met zorgverzekeraars. Partijen wordt gevraagd op het Consultatiedocument te reageren, waarna de NZa in september met een definitieve rapportage zal komen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen dit deifnitieve document gebruiken bij de inkoop, of ze kunnen een nieuw inkoopmodel afspreken dat is geïnspireerd op bestaande modellen.

 

Downloads

5655-Consultatiedocument_Contracteerproces_eerstelijnszorg
6530-Good_Contracting_Practices_2014
4615-TH_NR_005__Transparantie_zorginkoopproces_Zvw
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht