Oprichten van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

Multidisciplinaire samenwerking

Al decennia lang, zeker sinds de introductie van de eerste lijn in de Structuurnota van Staatssecretaris Hendriks in 1974 wordt er gepleit voor multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. Gezondheidscentra werden gesubsidieerd onder de voorwaarde van vestiging van andere disciplines uit de eerste lijn naast de huisartsenzorg, onafhankelijk bestuur en de stichting als rechtsvorm. De herziening van het zorgstelsel in 2006 heeft er o.a. toe geleid dat deze vorm van subsidiëring is komen te vervallen, maar de vestiging van meerdere eerstelijns disciplines is nog altijd een essentiële voorwaarde voor het kunnen benutten van de zgn. GEZ-gelden (GEZ staat voor: geïntegreerde eerstelijns zorg). Intussen worden de GEZ-gelden niet meer zo gemakkelijk verstrekt als voorheen. Aan de financiering van multidisciplinaire samenwerking worden door zorgverzekeraars strengere voorwaarden gesteld, zoals de koppeling aan de inkoop van zorgprogromama's met daarin verwerkt de verschuiving van dure ziekenhuiszorg naar de goedkopere eerstelijn.

In 2010 werden in de eerste lijn de chronische DBC’s geïntroduceerd. Vooralsnog beperkt tot drie chronische ziekten: diabetes mellitus II, COPD en CVRM. Voorwaarde voor contractering daarvan was dat de (hoofd)contractant een multidisciplinair samenwerkingsverband is. In de praktijk werden de regionale monodisciplinair samengestelde huisartsenzorggroepen als hoofdcontractant geaccepteerd.

Lokale samenwerking

Per 1 januari 2015 is de bekostiging van de huisartsen- en multidisciplinaire zorg gewijzigd. Goed beschouwd niet spectaculair, maar wel als richtinggevend signaal. Nadrukkelijker dan voorheen geldt de voorwaarde dat zorgprogramma’s (S2) en initiatieven gericht op zorgvernieuwing en resultaatbeloning (S3) alleen bij een multidisciplinair samengestelde zorgorganisatie kunnen worden ingekocht. Deze (hoofd)contractant hoeft niet een regionaal bereik te hebben; lokaal of zelfs de grootte van één huisartsenpraktijk is voldoende. Dat betekent dat meer dan tot nu toe gelukt is, lokale zorgverleners (wijk-, dorps-, gemeentegericht) met zorgverzekeraars contracten gericht op S2 en S3 zullen aangaan. Daardoor kan het zorgaanbod veel meer afgestemd worden op de lokale zorgbehoefte.

Voor lokale zorgverleners de ideale gelegenheid om de medisch inhoudelijke samenwerking die zij al met en rond hun patiënten hebben ontwikkeld, door te ontwikkelen richting een gezamenlijke entiteit die een duidelijke positie verkrijgt in het zorgveld. Daarmee wordt hun positie juridisch, financieel en strategisch versterkt en kan de lokale populatie beter bediend worden. Vanzelfsprekend kunnen bestaande en eventueel nieuw op te richten regionale zorggroepen worden benut voor het ontwikkelen van zorgprogramma’s die vervolgens een lokale invulling krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat ieder lokaal samenwerkingsverband het wiel zelf moet uitvinden.

Het opzetten van een samenwerkingsverband

Het opzetten van een samenwerkingsverband - ongeacht of dat gericht is op de (keten)zorgverlening of op het realiseren van een gezondheidscentrum - vergt van de betrokken zorgprofessionals erg veel tijd en energie en helaas ook geld. Het kost niet alleen door het inhuren van dienstverlening geld, maar ook vanwege de omzetderving die voortvloeit uit de bestudering van documenten, de vele besprekingen, het maken van berekeningen, het schrijven van notities, het bijhouden van een website e.d., of het inhuren van waarnemers. Verder kost het soms ook negatieve energie; bijv. vanwege een tegenvallende voortgang, onderlinge negatieve ervaringen uit het verleden en hoge kosten.

Wij willen u bij het opzetten van een lokaal multidisciplinaire samenwerkingsverband ondersteunen; ongeacht of dat gericht is op gezamenlijke (keten)zorgverlening of op het realiseren van centrum. Dat doen we door u te adviseren, zowel strategisch als juridisch, fiscaal, financieel-economisch en organisatorisch. Maar we kunnen ook (mede) sturend zijn; de leiding van het proces op ons nemen. Natuurlijk kost onze begeleiding u ook geld, maar wij laten zien dat u die investering terugverdient.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!